Creative Commons License

EJP znamená Evropské jazykové portfolio. To je dokument, do kterého ti, kteří se učí nebo učili jazyk – ať ve škole nebo mimo školu, můžou zaznamenávat své studium jazyka a kulturní zkušenosti.

Evropské jazykové portfolio bylo vyvinuto a pilotováno Divizí jazykové politiky Rady Evropy ve Štrasburku od roku 1998 do roku 2000. První oficiální EJP bylo vydáno na celoevropské úrovni v průběhu Evropského roku jazyků (2001).

Každé EJP se skládá ze tří povinných součástí:

Jazykového pasu,

Jazykového životopisu,

Souboru dokumentů a prací.

Jazykový pas vytváří přehled zkušeností jednotlivce v daném bodě v čase; přehled je stanoven na základě dovedností a společných referenčních úrovní ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, zaznamenává formální kvalifikaci a popisuje jazykové kompetence a zásadní jazykové a interkulturní studijní zkušenosti, zahrnuje informace o částečných a specifických kompetencích, bere v úvahu sebehodnocení, hodnocení vyučujícími, vzdělávacími institucemi a zkušebními komisemi, vyžaduje, aby u informací zapisovaných do Pasu bylo uvedeno, na základě čeho, kdy a kým bylo hodnocení provedeno.

Jazykový životopis usnadňuje zapojení studenta při plánování jeho nebo jejího procesu studia a pokroku, uvažování o něm a hodnocení tohoto procesu a pokroku, povzbuzuje studenta, aby uvedl, co umí v každém jazyce udělat a aby zahrnul informace o jazykových a kulturních zkušenostech získaných v rámci formálního vzdělávacího kontextu i mimo něj, je organizován tak, aby podporoval vícejazyčnost, tj. rozvíjení kompetencí ve větším počtu jazyků.

Soubor dokumentů a prací nabízí studentům příležitost vybrat si materiály, které dokumentují a ilustrují úspěchy a zkušenosti zaznamenané v Jazykovém životopise nebo Pase.


Projekt č. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
© 2008-2010 Deaf Port project partnership.