Creative Commons License

Hlavními osobami, pro něž je projekt určen, jsou neslyšící studenti cizích jazyků a studenti cizích jazyků se sluchovým postižením, kteří jsou vybaveni nástroji založenými na běžných evropských standardech. Deaf Port nejen přímo pomáhá procesu osvojování jazykových kompetencí a představuje základ hodnocení jejich řečových dovedností, ale je také užitečným nástrojem, jenž pomáhá vyučujícím jazyků:

pochopit lépe potřeby neslyšících studentů a studentů se sluchovým postižením,

monitorovat vyučovací proces a

ohodnotit efektivitu pedagogických strategií,

ohodnotit jazykovou způsobilost neslyšících a osob se sluchovým postižením, když žádají o školení nebo o práci nebo se účastní mezinárodních událostí,

používat deskriptory relevantní pro tuto specificku skupinu studentů tak, aby byly navrhovány kurzy a testy pro jednoznačné úrovně neslyšících studentů a studentů se sluchovým postižením.

 

Materiály Deaf Portu:

vytvářejí základ pro ty, kteří se zabývají vývojem kurikulí a hodnoticích materiálů,

zajišťují nástroj pro vzdělávací instituce a zaměstnavatele,

napomáhají politikům a těm, kteří rozhodují v oblasti vzdělávání se zvláštním zřetelem ke studentům se specifickými potřebami.


Projekt č. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
© 2008-2010 Deaf Port project partnership.