Creative Commons License

Hlavním cílem projektu Deaf Port je vytvořit multijazyčné Evropské jazykové portfolio pro neslyšící a sluchově postižené (16+) and Europass-jazykový pas se zaměřením na:

zvýšení jejich motivace k rozvíjení, rozšiřování a obměňování řečových dovedností,

pomoc zamyslet se nad jejich cíli, způsoby studia a úspěchy při studiu jazyka,

rozvíjení jejich způsobilosti k nezávislému učení,

určení studijních potřeb co nejkomplexněji, zajištění vhodného formátu deskriptorů a jejich adaptace,

představení běžně uznávaných standardů a zajištění transparentnosti a koherence při studiu jazyků.

Model Evropského jazykového portfolia Deaf Port model se zaměřuje na studijní potřeby neslyšících a osob se sluchovým postižením a staví jazykovou výuku a studium cílové skupiny do kontextu běžných evropských standardů, aby mohl:

zajistit transparentní a spolehlivé infrmace o řečových dovednostech a kompetencích studentů,

uchovávat výsledky dosažené během jejich studia jazyka,

udržovat motivaci ke studiu jazyka,

plánovat jejich učební strategie,

rozšířit jejich vícejazyčné a interkulturní zkušenosti.


Projekt č. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
© 2008-2010 Deaf Port project partnership.