Creative Commons License

ЕЕП е абревиатура на Европейско езиково портфолио. Това е документ, в който тези, които учат или са учили даден език – в училище или извън него - могат да регистрират опита си в изучаването на езика и културата и да разсъждават върху това.

Европейското езиково портфолио е разработено и пилотирано от отдела "Езикова политика" на Съвета на Европа. Страсбург, от 1998 до 2000. Първото официално ЕЕП е представено на пан-европейско ниво в Годината на европейските езици (2001).

Всяко ЕЕП се състои от три задължителни части:

Езиков паспорт;

Езикова биография;

Досие;

Езиковият паспорт предоставя общ преглед на компетентността на индивида по различни езици в даден момент; прегледът е направен посредством умения и общите референтни нива от Общата европейска езикова рамка; той регистрира формалните квалификации и описва езиковите компетенции и значимия езиков и междукултурен опит; включва информация за частична и специфична компетентност; дава възможност за самооценяване, оценяване от учител, от образователни институции и изпитни бордове; изисква информацията, вписана в Паспорта да посочва на каква основа, кога и от кого е било извършено оценяването.
Езиковата биография съдейства за включването на учещия в планирането, осмислянето и оценяването на неговия/нейния процес на учене и напредък; насърчава учещия да заяви какво може да прави на всеки език и да включва информация за езиковия и културния опит, придобит във формалното образование или извън него; организирана е така, че да популяризира плурилингвализма т.е. развиване на компетентности по редица езици.

Досието предоставя на учещия възможността да подбира материали, за да документира и илюстрира постижения или опит, вписани в Езиковата биография или в Паспорта.


Проект No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Съдържанието на този уебсайт отразява само личните виждания на авторите и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в него информация.
© 2008-2010 Партньори по проекта Deaf Port.