Creative Commons License

Основният бенефициент на проекта са глухи и слабочуващи учещи чужди езици, на които са предоставени инструменти, основаващи се на общи европейски стандарти. Тъй като Deaf Port подпомага насочването на процеса на придобиване на езикова компетентност и въвеждането на база за оценяване на езиковите им умения, той е и полезен инструмент, който е в помощ на учителите по езици:

да разберат по-добре нуждите на глухите и слабочуващи учещи

да контролират процеса на обучение

да оценяват ефективността на педагогическата стратегия

да оценяват езиковата компетентност на глухите и слабочуващите, които кандидатстват за курс за обучение или работа или участват в международно събитие

да използват дескриптори, валидни за тази специфична група учещи, за да изработват курсове и тестове за определени нива при глухи и слабочуващи учещи

 

Материалите на Deaf Port

предоставят основа, която да се ползва от тези, които изработват учебни програми и материали за оценяване

предоставят инструмент на образователни институции и работодатели

подпомагат тези, които определят политиката и взимат решения в сферата на образованието, насочено към учещи със специални нужди


Проект No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Съдържанието на този уебсайт отразява само личните виждания на авторите и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в него информация.
© 2008-2010 Партньори по проекта Deaf Port.