Creative Commons License

Основната задача на проекта Deaf Port е изработването на многоезично Европейско езиково портфолио за глухи и слабочуващи хора (над 16) и Езиков паспорт Europass с цел:

да се повиши тяхната мотивация да развиват, разширяват и разнообразяват езиковите си умения;

да им помогне да разсъждават върху техните цели, начини на учене и постижения в изучаването на езици;

да развиват уменията си за самостоятелно учене;

да се обърне задълбочено внимание на техните езикови нужди, като се предостави подходящ формат и адаптиране на дескрипторите;

да се въведат общопризнати стандарти и се осигури прозрачност и последователност при изучаването на езици.

Вариантът Deaf Port на Европейското езиково портфолио е адресиран към нуждите на глухите и слабочуващите в изучаването на езици и поставя обучението им и изучаване на език от страна на целевата група в контекста на общите европейски стандарти с цел:

да се осигури прозрачна и надеждна информация за езиковите умения и компетенции на учещите

да се съхраняват данни за постиженията им в изучаването на езици

да се поддържа тяхната мотивация да учат езици

да планират стратегията си за учене

да се повишава техния многоезиков и междукултурен опит


Проект No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Съдържанието на този уебсайт отразява само личните виждания на авторите и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в него информация.
© 2008-2010 Партньори по проекта Deaf Port.